Terms

Table of contents
Sidst opdateret: 22. maj 2018

Betingelser for Private Brugere

Disse almindelige forretningsbetingelser for Brugere(herefter Forretningsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende for alle brugere af Mover Systems ApS (herefter Mover). Undtagelser fra disse Forretningsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse Forretningsbetingelser.

Disse Forretningsbetingelser er gældende fra 25. maj2018.

Udbyder af tjenesten

Udbyderen af tjenesten er:
Mover Systems ApS
Artillerivej 86
DK-2300 København
E-mail: support@mover.dk
CVR-nr.: 37375675

Tjenesten

Mover er en online platform og applikation (herefter Mover Platformen), der formidler kontakt mellem brugere (herefter Brugeren /Brugere) og partnere (herefter Partneren / Partnere), således at Movers Brugere kan få transporteret varer i Danmark. Formålet med Movers tjeneste er at sikre, at Brugeren af platformen kan få transporteret varer ved hjælp af følgende transportmidler:

 • Personbil,
 • Varevogn,
 • Liftvogn eller
 • Kølevogn

Anvendelsen af et af de ovenstående transportmidler vælges af Brugeren selv, og Brugeren er ansvarlig for, at varerne kan transporteres i det valgte transportmiddel. Såfremt varerne er for store iforhold til det af Brugeren valgte transportmiddel, er Partneren berettiget tilat nægte at medtage varerne. Brugeren vil i sådanne tilfælde blive pålagt atbetale minimumssatsen for transporten. Partnerne skal, inden de får retten tilat transportere varer, gennemgå Movers godkendelsesprocedure i henhold tilbetingelser for Partnere (herefter "Partnerbetingelserne"). Partnere, som erblevet godkendt af Mover, bliver herefter tillagt de rettigheder og forpligtelser, som følger af Partnerbetingelserne. Mover Platformen gør det muligt for Brugeren at sende en anmodning til Partnere, som herefter kan acceptere transporten. Når Partneren har accepteret den pågældende transport, sker der udveksling af oplysninger, herunder navne på både Partner og Bruger,køretøjets art, placering i realtid, adresser, instruktioner med videre.

Registrering

Personer, der ønsker at registrere sig som Brugere og anvende Mover Platformen, skal afgive følgendeoplysninger:

 • Navn,
 • Kreditkortoplysninger og
 • Mobiltelefonnummer samt e-mail.

Brugere skal være minimum 18 år for at blive registret hos Mover. Personer, som har registreret sig på Mover Platformen som Brugere, modtager en personlig konto med en adgangskode. Registreringen hos Mover er personlig og må ikke anvendes af andre end Brugeren.

Se mere om persondata under særskilt persondatapolitik.

Transport af varer

Mover Platformen giver Brugeren mulighed for at sende en anmodning om transport til en Partner. Brugeren kan sende en anmodning om transport her og nu, eller Brugeren kan indtaste dato og tidspunkt for den ønskede transport.

Brugeren har det fulde ansvar for at oplyse om korrekt vægt på varen i forbindelse med bestilling. Vægten af varen er afgørende for, hvorledes Mover behandler bestillingen.

Mover indgår kontrakten med Brugeren, og bringer derefter Brugeren i kontakt med en Partner ved at sende Brugerens anmodning til Partnere i området. Afhentning af Brugerens varer på det ønskede tidspunkt forudsætter, at en Partner accepterer anmodningen.

Partneren har efter eget skøn ret til at acceptere eller afvise en anmodning om transport.

Brugeren kan vælge, at varerne må stilles udenfor den påviste adresse. I så fald skal Brugeren tydeligt angive dette i forbindelse med bestillingen. Når varerne er placeret efter Brugerens angivelse, anses leveringen for at være sket, og Partneren giver besked herom via applikationen. Herefter anses risikoen for varerne for overgået til Brugeren, og varerne er ikke længere omfattet af Movers ansvar og forsikring jf. pkt. 11 i disse Forretningsbetingelser.

Levering

Når varerne anses for leveret til rette modtager, vil Brugeren blive notificeret.

Brugeren er forpligtet til at sikre, at Brugeren selv– eller en anden bemyndiget modtager af varerne – er til stede på den adresse, som Brugeren har anvist som rette leveringssted på tidspunktet for Partnerensankomst. Dette gælder dog ikke, hvis Brugeren har givet samtykke til, at varerne må stilles udenfor, jf. pkt. 4.5.

Såfremt der ikke er en bemyndiget modtager til stede på den adresse, som Brugeren har anvist som rette leveringssted, skal Partneren forsøge at kontakte Brugeren med henblik på at aftale vilkårene for en alternativ levering. I denne situation vil Brugeren være forpligtet til at betale for de ekstra omkostninger, der er forbundet med en sådan alternativ levering. Dette gælder dog ikke, hvis Brugeren har givet samtykke til, at varerne må stilles udenfor, jf. pkt. 4.5.

Såfremt Partneren ikke kan komme i kontakt med Brugeren, er Partneren efter en venteperiode på leveringsstedet på ti minutter berettiget til at stille varerne ude foran på adressen. Ventetiden betales af brugeren. Herefter skal risikoen for varerne anses for overgået til Brugeren,og varerne er ikke længere omfattet af Movers forsikring jf. pkt. 11. i disse Forretningsbetingelser.

Varer, der ikke må transporteres

Brugeren må ikke anvende Movers transporttjeneste til transport af følgende varer:

 • Ulovlige eller farlige varer, som eksempelvis sprængstoffer, farlige kemikalier, fyrværkeri, narkotika, våben, ammunition
 • Gas og/eller luft under tryk, butan, metan, propan og andre flydende gasser, eller petrokemikalier og
 • Varer, der skal anvendes til eller er opnået i forbindelse med ulovlige handlinger.

Såfremt en Bruger alligevel anvender Mover til transport af ovenstående varer, er disse varer ikke omfattet af Movers forsikring i overensstemmelse med pkt. 11, og Brugeren vil øjeblikkeligt blive ekskluderet fra Mover Platformen.

Rating af partnere og eksklusion

Mover anvender et ratingsystem, hvor Partneren bedømmes af Brugeren på en skala fra 1 til 5 stjerner, der repræsenterer Partnerens samlede præstation som følger:

 • Utilstrækkelig
 • Ringe
 • Tilfredsstillende
 • God
 • Fremragende

Ved vurderingen af Partnerens samlede præstation kan Brugeren blandt andet lægge vægt på Partnerens:

 • Ydelse
 • Kundeservice
 • Attitude
 • Kørefærdigheder
 • Punktlighed
 • Andre relevante faktorer 

Brugeren skal anvende Movers ratingsystem efter endt transportydelse, inden Brugeren igen kan anvende Movers tjeneste.

Brugeren bør bemærke, at en Partner, der ikke opretholder en løbende gennemsnitlig rating på 4,5 eller derover, vil blive vurderet af Mover, og Mover vil herefter træffe beslutning om, hvorvidt Mover ønsker at fortsætte samarbejdet med Partneren. Partneren vil blive ekskluderet fra Mover Platformen, såfremt Mover ikke ønsker at fortsætte samarbejdet.

Rating af brugere og eksklusion

Mover forbeholder sig retten til at etablere et ratingsystem, hvor Brugeren bedømmes af Partneren.

Såfremt et sådant system etableres og Brugeren ikke opretholder en tilfredsstillende rating, er Mover berettiget til uden varsel at ekskludere Brugeren fra Mover Platformen.

En Bruger, der ekskluderes fra Mover Platformen, skal straks underrettes af Mover via email til Brugerens tilknyttede e-mailadresse.

Pris og gebyrer for transporttjenester bestilt via Mover

Tilmelding til og download af Movers applikation er gratis.

De til enhver tid gældende takster fortransporttjenester findes på www.mover.dk. De gældende takster afhænger af det valgte transportmiddel, tidspunktet for afhentning samt tid og distance for transporten.

Mover kan til enhver tid ændre eller opdatere disse takster, og det er Brugerens ansvar at holde sig informeret om de aktuelle takster for transporttjenesterne som bestilles via Mover Platformen.

Mover forbeholder sig ret til i perioder at indføre ændrede afregningsrater på baggrund af markedsføringstiltag.

Brugeren vil forinden en bestilling få et estimeret prisoverslag for transportens udførsel via applikationen. Vejledende prisoverslag er ekskl. broafgift, færgebillet, parkeringsafgift, affaldsafgift eller andre brugerbetalinger forbundet med transporten

Der foretages en reservation på Brugerens tilknyttede kreditkort ved afgivelse af bestilling svarende til det estimerede prisoverslag. Det er først når transporten er gennemført, at det endelige beløb trækkes fra Brugerens tilknyttede kreditkort. Såfremt det endelige beløb fortransporten overstiger det estimerede prisoverslag, vil dette delbeløb herefter blive trukket fra Brugerens kreditkort. Såfremt det endelige beløb fortransporten er mindre end det estimerede prisoverslag, vil dette delbeløb herefter blive frigivet på Brugerens kreditkort.

Såfremt betaling ikke kan gennemføres, og transporten er blevet udført, vil Brugeren efterfølgende blive opkrævet betaling for transporten. Mover forbeholder sig ret til at overdrage sagen til inkasso i henhold til reglerne herom, såfremt Brugeren ikke betaler rettidigt.

Såfremt Brugeren ønsker at annullere en transport, skal Brugeren gøre dette inden for 5 minutter efter, en Partner har accepteret transporten. Såfremt transporten ikke er aflyst inden for de 5 minutter efter en Partner har accepteret turen, vil Brugeren blive opkrævet et gebyrsvarerende til det til enhver tid gældende startgebyr.

Såfremt Partneren er ankommet til afhentningsstedet, skal Brugeren betale minimumsprisen for transporten.

Mover forbeholder sig ret til at indføre et gebyr forbrug eller download af applikationen og / eller tjenesten. Såfremt Mover beslutter at indføre et sådant gebyr, vil Mover underrette Brugeren herom samt tillade, at Brugeren enten kan fortsætte med aftalen på de nye vilkår eller opsige denne.

Såfremt der ikke er en bemyndiget modtager til stede i forbindelse med levering, er Brugeren forpligtet til at betale de yderligere omkostninger, som dette medfører. Omkostningerne afhænger af den ekstra tid,som Partneren bruger, indtil levering har fundet sted, jf. pkt. 5.3 ovenfor.

Betaling

Betalinger, der er foretaget, refunderes ikke.

Enhver klage over en gennemført transport eller dennes afregning skal indgives på mail til support@mover.dk inden for 24 timer efter transporten afsluttes.

Brugeren accepterer at ville betale for den gennemførte transporttjeneste, og i den forbindelse har Mover retten til at debitere Brugerens betalingskort, som Brugeren har angivet i forbindelse med registrering på Mover Platformen, inklusive eventuelle afbestillingsgebyrer, ekstra vente-/læssetid med videre.

Mover anvender en betalingstjenesteudbyder til at forbinde Brugerens betalingskort til Mover Platformen.

Behandlingen af betalinger i forbindelse med Brugerens brug af Mover Platformen vil, foruden disse Forretningsbetingelser, være genstand for betalingstjeneste udbyders og Brugerens betalingskortudsteders vilkår, betingelser og privatlivspolitikker. Mover er ikke ansvarlig for nogen fejl fra betalingstjenesteudbyders side. I forbindelse med anvendelsen af Mover Platformen vil Mover få visse transaktionsoplysninger, som Mover alene vil anvende i overensstemmelse med pkt. 12.3 nedenfor.

Ansvar, forsikring og erstatning

Som Bruger af Mover Platformen bliver varerne forsikret fra det tidspunkt, hvor Partneren angiver at være i besiddelse af varerne, og til det tidspunkt, hvor levering har fundet sted, hvortil Movers ansvar og forsikringsdækning ophører. Se pkt. 4.5 og 5.4.

Det gælder dog ikke enhver form for elektronik, kontanter, værdipapirer, dokumenter af enhver art, smykker, juveler og ure der er undtaget for forsikringsdækning og dermed ansvar for Mover.

Forsikringsdækning forudsætter, at Brugerens varer er forsvarligt indpakket eller emballeret til at kunne klare transportens almindelige forløb. Forsvarlig indpakning eller emballering er Brugerens eget ansvar. Derudover forudsætter forsikringsdækningen, at Brugeren har angivet korrekt vægt på varen ved bestilling af transport.

Movers ansvar er begrænset til forsikringsdækningen, og der kan derfor ikke rejses krav mod Mover for tab eller forhold, der ikke er omfattet af forsikringen, jf. nedenfor.

Forsikringsdækningen afhænger af værdien af Brugerens varer. Brugerens varer er forsikret med maksimal dækning á 75.000 kr. pr. transport med selvrisiko på 1.000 kr.

Forsikringen dækker maksimalt den enkelte genstand med dennes genskaffelsespris dvs. værdien umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, konjunkturer, nedsatanvendelighed eller andre omstændigheder. Dokumentation for varens værdi er påkrævet.

I forbindelse med skader på eller tyveri af Brugerens varer, skal Brugeren foretage en anmeldelse heraf til Mover straks og ikke senere end 6 timer efter varerne er meddelt leveret eller bortkommet ved tyveri. Skaden skal anmeldes skriftligt til Mover via support@mover.dk.

Selvrisikoen fratrækkes, jf. pkt. 11.5, i det beløb, der udbetales til Brugeren i tilfælde af en dækningsberettiget skade påført under transporten.

Forsikringen dækker ikke tab, der overstiger den maksimale dækning, som angivet ovenfor, uanset at varen har en højere værdi. Enhver form for indirekte tab er helt undtaget for dækning jf. pkt. 11.11 og11.12.

Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der opstår som følge af Brugerens egen uagtsomhed. Ved uagtsomhed forstås eksempelvis manglende forsvarlig indpakning af varerne jf. pkt. 11.3. Ved købs/salgsforsendelser udgør fakturabeløbet inkl. fragtomkostninger den maksimale erstatning.

Tab, der opstår som følge af Partnerens forsinkelse, dækkes ikke af forsikringen, og Mover hæfter ikke for tab, som Brugeren lider som følge af en forsinkelse.

Brugeren kan ikke kræve erstatning for indirekte skader, herunder følgeskader, der opstår som følge af Partnerens transportydelse.

Forsikringen dækker ikke ansvar på skader på varer, der er omfattet af pkt. 6 i disse Forretningsbetingelser.

Ved købs/salgsforsendelser udgør fakturabeløbet inkl. fragtomkostninger den maksimale erstatning.

Personoplysninger

Mover indhenter og behandler en række oplysninger om Brugeren, blandt andet i forbindelse med registrering af Brugeren på Mover Platformen.

Brugeren afgiver i forbindelse med registrering udtrykkeligt samtykke til, at Mover behandler og opbevarer oplysningerne i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (2016/679) af 27. april 2016 (”Databeskyttelsesloven”) jf. særskilt persondatapolitik.

Brugeren giver også udtrykkeligt samtykke til, at Mover videregiver visse oplysninger til Partneren, når Partneren har accepteret en transport jf. særskilt persondatapolitik.

Mover er den dataansvarlige for denne behandling og behandling af personoplysninger foretages i overensstemmelse med god databehandlingsskik i henhold til Databeskyttelsesloven.

Behandlingen af personoplysninger udføres med henblik på, at Partneren kan gennemføre transporten for Brugeren, og behandlingen af personoplysninger er nødvendig for Movers leveringer i henhold til Forretningsbetingelserne. Behandlingen af personoplysningerne er også nødvendig for Movers generelle forretningsdrift og -udvikling.

Mover videregiver ikke oplysninger om Brugeren til en anden virksomhed til brug for markedsføring. Mover anvender ikke oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i markedsføringsøjemed, medmindre Brugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.

Se mere om opbevaring og behandling af persondata under særskilt persondatapolitik.

Misligholdelse

I tilfælde af, at Brugeren ikke overholder de forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelserne, er Mover berettiget til straks at ekskludere Brugeren fra Mover Platformen.

Der foreligger navnlig misligholdelse, der berettiger Mover til at ekskludere Brugeren fra Mover Platformen, såfremt:

 • Brugeren udviser aggressiv, chikanerende eller nedværdigende opførsel.
 • Brugeren ikke overholder gældende lovgivning, herunder navnlig straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.
 • Ved manglende betaling.

Mover skal straks efter en eksklusion underrette Brugeren herom gennem via e-mail til Brugerens tilknyttede e-mailadresse. Mover er dog ikke forpligtet til at begrunde eksklusionen.

Brugeren kan til enhver tid deaktivere sin profil på Mover Platformen og kræve, at Mover sletter alle oplysninger om Brugeren, som ikke kræves opbevaret ved lov.

Gavekort og rabatkuponer

Mover kan tilgængeliggøre gavekort eller rabatkupon, der anvendes som vederlag til Partneren eller betaling til Mover eksempelvis i forbindelse med gebyrer. Et gavekort kan anvendes til helt eller delvist atdække en betaling, mens en rabatkupon reducerer det beløb, som Brugeren skal betale ved en bestemt handel.

Gavekort eller rabatkuponer reducerer ikke det vederlag, som Partneren oppe bærer, da differencen mellem beløbet før og efter anvendelsen af gavekort eller rabatkupon refunderes af Mover.

Gavekort eller rabatkuponer kan ikke erstattes ved tab eller tyveri og kan ikke anvendes efter en eventuel udløbsdato.

Ansvarsfraskrivelser og skadeløsholdelse

Anvendelse af Mover Platformen sker på Brugerens eget ansvar.

De oplysninger og anbefalinger, som Brugeren modtager på Mover Platformen, er alene beregnet til generelle informationsformål og udgør ikke rådgivning.

Brugeren skal holde Mover skadesløs for så vidt angår tab eller udgifter, der opstår i forbindelse med Brugerens misligholdelse af Forretningsbetingelserne eller overtrædelse af gældende lovgivning.

Mover er ikke ansvarlig for følgende:

 • Upræcist indhold eller fejl i Mover Platformen, eksempelvis tastefejl eller utilsigtede funktioner.
 • Person- eller tingsskade, der opstår på et tidspunkt, hvor varerne ikke anses for at være i Movers besiddelse, se pkt. 4.5.
 • Partneres eller andre Brugeres adfærd eller handlinger ud over, hvad derer dækket af forsikringen, jf. pkt. 11.

Ændring af Forretningsbetingelserne

Mover kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre disse Forretningsbetingelser samt nedlægge tjenesten ved at give meddelelse til Brugeren via e-mail til Brugerens tilknyttede e-mailadresse.

I tilfælde af ændringer i disse Forretningsbetingelser vil Brugeren modtage besked herom og enhver anvendelse af Mover Platformen af Brugeren vil herefter betragtes som en godkendelse af disse betingelser.

Interaktioner med tredjepart

Mover kan på Mover Platformen placere hyperlinks til andre websteder eller applikationer, der ejes af tredjeparter og dermed er udenfor Movers kontrol.

Sådanne tjenester kan have egne vilkår, forretningsbetingelser og politikker for behandling af personoplysninger, som er Mover uvedkommende.

Lovvalg og værneting

Disse Forretningsbetingelser er undergivet dansk ret.

Enhver tvist, der udspringer af disse Forretningsbetingelser, skal indbringes for Købehavns Byret.

Sidst opdateret: 23. maj 2018

Persondatapolitik for Private Brugere

Denne politik er udarbejdet for at oplyse om MoverSystems ApS's (herefter Mover) opbevaring og behandling af dine persondata som privat bruger (herefter Bruger), og indgår på lige fod med Movers øvrige politikker som en integreret del af betingelser for Brugere(”Forretningsbetingelserne”).

Denne Persondatapolitik er gældende fra 25. maj 2018.
I Mover lægger vi stor vægt på, at du er tryg ved at være Bruger hos os.

Når du bruger vores hjemmeside eller applikation (herefter Mover Platformen) indsamler, bruger og behandler vi dine personoplysninger. Beskyttelsen og fortroligheden af disse personoplysninger er vigtig for os, hvorfor vi behandler dine oplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesloven.

Denne persondatapolitik er udarbejdet for at oplyse om Moversopbevaring og behandling af dine persondata på Mover Platformen, og indgår pålige fod med Movers øvrige politikker som en integreret del af betingelserne for Brugere (”Forretningsbetingelserne”). Politikken regulerer behandlingen af personoplysninger udført af Mover i forbindelse med leveringen af ydelserne beskrevet i Forretningsbetingelserne.

I denne persondatapolitik forklarer vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilken kategori af personoplysninger disse aktiviteter omfatter samt formålet med og retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter. Vi forklarer også, hvornår og hvorfor dine personoplysninger videregives til en tredjepart samt informerer om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Mover er dataansvarlig i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen i relation til registrering af data på Mover Platformen.
Mover Systems ApS
Artillerivej 86
DK-2300 København
CVR-nr.: 37375675
Eventuel henvendelse vedr. dine persondata skal ske skriftligt til gdpr@mover.dk

Formål og oprindelse

I forbindelse med din registrering som Bruger giver du Mover oplysninger om følgende:

 • Navn,
 • E-mail,
 • Kreditkort, og
 • Telefonnummer.

Mover indsamler og behandler ovenstående oplysninger i følgende tilfælde:

 • Når du direkte afgiver oplysninger f.eks. ved henvendelse eller oprettelse af konto,
 • Når du anvender Mover Platformen, og
 • Når du interagerer med andre platforme ellert jenester, f.eks. sociale medier, såfremt du anvender din Facebook-konto til at logge på Mover Platformen.

Mover indsamler og behandler oplysningerne om din placering, specifikke tjenestebehov, transaktionsoplysninger, anvendelse af Mover Platformen, oplysninger om mobilenhed samt data om kommunikation med Movers partnere (som er godkendt af Mover og har accepteret Movers almindelige betingelser for partnere (”Partnerbetingelserne”).

Ved bestilling af transport samtykker du til, at Mover videregiver oplysningerne om dit navn, telefonnummer, bestillingsdata såsom adresser, tur-instruktioner, estimeret pris, og placering til Movers partnere. Efter endt transport vil bestillingsdata være synlige for dig som Bruger samt den aktuelle partner, der udførte transporten.

Formålet med indsamlingen af ovenstående oplysninger er at sikre, at Movers partnere kan gennemføre transportydelsen på vegne af dig.

Som Bruger samtykker du til, at Mover må anvende oplysningerne i forbindelse med følgende:

 • Levering af produkter, tjenesteydelser og kundesupport gennem Mover Platformen
 • Kommunikation med Movers partnere og/eller Mover
 • Fremsendelse af relevante beskeder og information til dig såsom nyheder, udviklingstiltag, nye samarbejdsmuligheder og kvalitetssikring
 • Personliggørelse samt generel forbedring og udvikling af Movers ydelser

Mover anvender et ratingsystem, hvor du bedømmes af Movers partnere i henhold til Forretningsbetingelserne, og at Mover videregiver din rating til sine partnere. Dette er for at sikre brug af Mover Platformen i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne.

Vi anvender dine personlige oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som Bruger samt for at overholde den gældende lovgivning og sikre overholdelse af Forretningsbetingelserne.

Bestillingsdata

Din brug af Mover Platformen vil generere data ved bestilling aftransport, og du kan tilgå de lagrede bestillingsdata direkte via MoverPlatformen. Oplysninger om dine bestillingsdata registreres for at kunnebetjene dig som Bruger, for at kunne dokumentere transportens pris overfor digog partneren, samt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Du ejer alle rettigheder til dine bestillingsdata, der behandles på Mover Platformen. Mover må kun anvende sådanne bestillingsdata i det omfang, det er nødvendigt for at levere de ydelser, som er beskrevet i Forretningsbetingelserne.

Anonymiserede bestillingsdata anvendes til udvikling af statistik i forbindelse med ydelserne, der tilbydes via Mover Platformen, videreudvikling af Mover Platformen, planlægningsformål fx ruteoptimering og tilrettelæggelse af kapacitet, overvejelser om prissætning eller ethvert andet formål. Før bestillingsdata medtages i en anden database, skal Mover sikre, at de anonymiseres på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

Mover forpligter sig til at holde alle bestillingsdata fortrolige i forhold til tredjeparter med undtagelse af tredjeparter, der bidrager til varetage dine leveringer som anført i Forretningsbetingelserne. Mover forpligter sig til at implementere hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at data beskyttes mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, hændeligt eller ulovligt tab og enhver tredjeparts uautoriserede adgang.

Betalingsoplysninger

Betaling for gennemført transport foregår via dit tilknyttede kreditkort, og Mover anvender en betalingstjenesteudbyder til at forbinde dit tilknyttede kreditkort til Mover Platformen.

Ved brug af Mover Platformen er du indforstået med, at Mover videregiver dine betalingsoplysninger til anvendte betalingstjenesteudbyder for at foretage betaling for dine bestilte kørsler. Dine betalingsoplysninger behandles af hensyn til opfyldelse af Forretningsbetingelserne som du ved brug af Mover Platformen er part i jf. Artikel 6b i Databeskyttelsesloven.

Behandling og opbevaring af persondata

Dine personoplysninger vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gældende lovgivning herom.

Mover vil opbevare dine persondata ved anvendelse af Mover Platformen, og vil kun være berettiget til at behandle dine persondata ud fra dine dokumenterede instruktioner samt i det omfang, det er nødvendigt for at levere ydelserne i henhold til Forretningsbetingelserne.

Adgang og overførsel af persondata

Adgangen til dine persondata begrænses mest muligt, således at kun de personer, der har brug for oplysningerne har adgang. Personer med autorisation til at behandle personoplysninger er underlagt en hensigtsmæssig lovpligtig fortrolighedsforpligtelse, og Mover har desuden vedtaget en intern persondatapolitik, som alle medarbejdere skal overholde, såfremt vedkommende har adgang til persondata.

Mover er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger og gør brug af databehandlere i forskellige situationer som fx til betaling, administration, markedsføring, analyse og udvikling. Disse databehandlere er leverandører, rådgivere, marketingbureauer, pengeinstitutter, inkassobureauer mv. Når dine oplysninger deles med databehandlere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse heraf ved at lave databehandleraftaler med dem. Befinder vores databehandlere sig uden for EU/EØS, laves aftaler der overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid efter skriftlig anmodning til gdpr@mover.dk modtage meddelelse om, hvilke oplysninger Mover behandler om dig i henhold til gældende lovgivning herom.

Snarest muligt og som hovedregel inden 4 uger efter modtagelsen af din anmodning, vil oplysningerne blive udleveret. Når oplysningerne er udleveret kan du tidligst anmode om tilsvarende oplysninger igen med rimeligt mellemrum herefter. Ved at logge ind på Mover Platformen kan du dog hurtigt selv få et overblik over de fleste data, der er registreret om dig.

Hvis de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, kan du kræve disse data berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af personoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at vores behandling i langt de fleste tilfælde enten er et krav, der følger af lovgivningen, eller er nødvendig for, at du kan være Bruger hos Mover, og vi kan betjene dig.

Persondata skal i alle tilfælde slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare data i relation til de ovenfor angivne formål, medmindre loven forpligter Mover til at fortsætte med at opbevare oplysningerne for at opfylde lovpligtige forpligtelser såsom til enhver tidgældende skatte- eller bogføringsregler. Som udgangspunkt slettes dine data 5 år efter ophør af anvendelse af Mover Platformen af hensyn til bogføringslovensregler.

Orienterende henvendelser

Som Bruger giver du tilladelse til, at Mover kan henvende sig med orienterende mails, SMS eller opkald indeholdende nyheder, udviklingstiltag, nye samarbejdsmuligheder, kvalitetssikring mv. Samtykket kan til enhver tid begrænses eller tilbagekaldes ved henvendelse til Mover viae-mail til gdpr@mover.dk.

Ændringer af persondatapolitik

Fra tid til anden foretager vi opdateringer af eller tilføjelser til denne persondataspolitik om beskyttelse af personoplysninger, så den afspejler en ny eller ændret praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Du kan altid øverst i denne persondatapolitik se, hvornår politikken sidst er opdateret eller ændret. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil dette blive oplyst ved en synlig meddelelse på www.mover.dk eller via e-mail til din tilknyttede e-mailadresse.

Mover kan til enhver tid ændre i afsnittet om fortrolighed, men du modtager underretning herom, såfremt der er tale om væsentlige ændringer.

Hvis du ikke kan acceptere de ændrede vilkår, skal du ophøre med at bruge Mover Platformen og slette din konto.

Klage

Mover vil kun være ansvarlig for skader forårsaget af behandling af persondata, hvis Mover ikke har overholdt forpligtelser i den generelle forordning om databeskyttelse eller hvis Mover har handlet uden for eller i strid med dine retmæssige instruktioner.

Klager vedrørende Movers behandling af dine persondata skal indgives skriftligt til gdpr@mover.dk.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter sendes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 22. maj 2018

Forsikring for Private Brugere

Disse forsikringsbetingelser for private brugere (herefter Forsikringsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende ved forsikring af private brugeres (herefter Brugere) anvendelse af Mover Systems ApS (herefter Mover).

Disse Forsikringsbetingelser er gældende fra maj 2018.

Ansvar, forsikring og erstatning

Som Bruger af Movers Platformen bliver varerne forsikret fra det tidspunkt, hvor Partneren angiver at være i besiddelse af varerne, og til det tidspunkt, hvor levering har fundet sted, se pkt. 4 og 5 i Movers Forretningsbetingelser for Brugere. Ved levering ophører Movers ansvar og forsikringsdækning.

Det gælder dog ikke enhver form for elektronik, kontanter, værdipapirer, dokumenter af enhver art, smykker, juveler og ure der er undtaget for forsikringsdækning og dermed ansvar for Mover. Derudover forudsætter forsikringsdækningen, at Brugeren har angivet korrekt vægt på varen ved bestilling af transport.

Forsikringsdækning forudsætter, at Brugerens varer er forsvarligt indpakket eller emballeret til at kunne klare transportens almindelige forløb. Forsvarlig indpakning eller emballering er Brugerens eget ansvar.

Movers ansvar er begrænset til forsikringsdækningen, og der kan derfor ikke rejses krav mod Mover for tab eller forhold, der ikke er omfattet af forsikringen, jf. nedenfor.

Forsikringsdækningen afhænger af værdien af Brugerens varer. Brugerens varer er forsikret med maksimal dækning á 75.000 kr. pr. transport med en selvrisiko på 1.000 kr.

Forsikringen dækker maksimalt den enkelte genstand med dennes genskaffelsespris dvs. værdien umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, konjunkturer, nedsatanvendelighed eller andre omstændigheder. Dokumentation for varens værdi er påkrævet.

I forbindelse med skader på eller tyveri af Brugerens varer, skal Brugeren foretage en anmeldelse heraf til Mover straks og ikke senere end 6 timer efter varerne er meddelt leveret eller bortkommet ved tyveri. Skaden skal anmeldes via mail til Mover på support@mover.dk.

Selvrisikoen fratrækkes, jf. pkt. 1.5, i det beløb, der udbetales til Brugeren i tilfælde af en dækningsberettiget skade påført under transporten.

Forsikringen dækker ikke tab, der overstiger den maksimale dækning, som angivet ovenfor, uanset at varen har en højere værdi. Enhver form for indirekte tab er helt undtaget for dækning jf. pkt. 1.11 pg 1.12.

Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der opstår som følge af Brugerens egen uagtsomhed. Ved uagtsomhed forstås eksempelvis manglende forsvarlig indpakning af varerne jf. pkt. 1.3.

Tab, der opstår som følge af Partnerens forsinkelse, dækkes ikke af forsikringen, og Mover hæfter ikke for tab, som Brugeren lider som følge af en forsinkelse.

Brugeren kan ikke kræve erstatning for indirekte skader, herunder følgeskader, der opstår som følge af Partnerens transportydelse.

Forsikringen dækker ikke ansvar på skader på varer, der er omfattet af pkt. 2 nedenfor.

Ved købs/salgsforsendelser udgør fakturabeløbet inkl. fragtomkostninger den maksimale erstatning.

Varer, der ikke må transporteres

Brugeren må ikke anvende Movers transporttjeneste til transport af følgende:

 • Levende dyr
 • Ulovlige eller farlige varer, som eksempelvis sprængstoffer, farlige kemikalier, fyrværkeri, narkotika, våben, ammunition
 • Gas og/eller luft under tryk, butan, metan, propan ogandre flydende gasser, eller petrokemikalier og
 • Varer, der skal anvendes til eller er opnået i forbindelse med ulovlige handlinger.

Såfremt en bruger alligevel anvender Mover til transport af ovenstående, er disse ikke omfattet af Movers forsikring i overensstemmelse med pkt. 1, og Brugeren vil øjeblikkeligt blive ekskluderet fra Mover Platformen, ligesom Brugerens personlige profil kan blive slettet.

Sidst opdateret: 22. maj 2018

Betingelser for Erhvervskunder

Disse almindelige forretningsbetingelser for erhvervsbrugere(herefter Forretningsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende for alle erhvervsbrugere (Herefter Kunden) af Mover Systems ApS(herefter Mover). Undtagelser fra disse Forretningsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse Forretningsbetingelser.

Disse Forretningsbetingelser er gældende fra 25. maj 2018.

Udbyder af tjenesten

Udbyderen af tjenesten er:
Mover Systems ApS
Artillerivej 86
DK-2300 København
E-mail: support@mover.dk
CVR-nr.: 37 37 56 75

Tjenesten

Mover er en online platform og applikation (herefter Mover Platformen), der er udviklet og administreres af Mover og tilbydes Kunden.

Movers tjeneste hjælper Kunden med at transportere varer i personbiler, varevogne, liftvogne og kølevogne samt tilknyttede services i form af support, ruteoptimering, IT- og systemdrift, rapportering mv.

Anvendelsen af et af de ovenstående transportmidler aftales mellem Kunden og Mover. Såfremt varerne er for store i forhold til det aftalte køretøj, er Movers chauffør berettiget til at nægte at medtage varerne. Kunden vil i sådanne tilfælde blive pålagt at betale minimumssatsen for transporten.

Movers partnere (herefter Partneren / Partnere) skal, inden de får retten til at transportere varer, gennemgå Movers godkendelsesprocedure i henhold til betingelser for Partnere (herefter "Partnerbetingelserne"). Partnere, som er blevet godkendt af Mover, bliver herefter tillagt de rettigheder, som følger af betingelserne.

Transport af varer

Mover Platformen giver Kunden mulighed for at sende en anmodning om transport i henhold til disse Forretningsbetingelser.

Levering

Når varerne anses for leveret til rette modtager, vil Kunden blive notificeret, hvortil Movers ansvar og forsikringsdækning opfører jf. pkt.9 i disse Forretningsbetingelser.

Kunden kan vælge, at varerne må stilles udenfor den påviste adresse. I så fald skal Kunden tydeligt angive dette i forbindelse med bestillingen. Herefter skal leveringen anses for at være sket, når varerne er placeret i overensstemmelse med Kundens angivelse. Dette forudsætter nødvendig adgang.

Såfremt der ikke er en bemyndiget modtager til stede på den af Kunden anviste leveringssted, skal Partneren eller Mover straks forsøge at kontakte Kunden med henblik på at aftale vilkårene for en alternativ levering. I denne situation vil Kunden være forpligtet til at betale for de ekstra omkostninger, der er forbundet med en sådan alternativ levering. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden har givet samtykke til, at varerne må stilles udenfor,jf. pkt. 4.2.

Såfremt Partneren og/eller Mover ikke kan komme i kontakt med Kunden eller Kunden i øvrigt ikke kan anvise et alternativt leveringssted straks, er Partneren efter en venteperiode på leveringsstedet på ti minutter berettiget til at returnere varerne til den oprindelige afhentningsadresse. Ventetid samt returnering af varerne betales af Kunden. Såfremt der ikke er en bemyndiget modtager til stede ved returneringen, er Partneren berettiget til at efterlade varerne. Herefter skal risikoen for varerne anses for overgået til afsenderen af varerne, og varerne er ikke længere omfattet af Movers forsikring jf. pkt. 9 i disse Forretningsbetingelser.

Varer, der ikke må transporteres

Kunden må ikke anvende Movers transporttjeneste til transport af følgende varer:

 • Ulovlige eller farlige varer, som eksempelvis sprængstoffer, farlige kemikalier, fyrværkeri, narkotika, våben, ammunition
 • Gas og/eller luft under tryk, butan, metan, propan og andre flydende gasser, eller petrokemikalier og
 • Varer, der skal anvendes til eller er opnået i forbindelse med ulovlige handlinger.

Såfremt Kunden anvender Mover til transport af ovenstående varer, er disse varer ikke omfattet af Movers forsikring og denne Aftale vil øjeblikkeligt blive ophævet.

Rating af Partnere og eksklusion

Som led i kvalitetssikring anvender Mover et ratingsystem, hvor Partnere bedømmes af Kunden på en skala fra 1 til 5 stjerner, der repræsenterer Partnerens samlede præstation som følger: 1 = Utilstrækkelig, 2 = Ringe, 3 =Tilfredsstillende, 4 = God, 5 = Fremragende.

Ved vurderingen af Partnerens samlede præstation kan Kunden blandt andet lægge vægt på Partnerens: ydelse, service, attitude, effektivitet, punktlighed mm.

Kunden kan blive bedt om at anvende Movers ratingsystem efter endt transportydelse.

Kunden bør bemærke, at en Partner, der ikke opretholder en løbende gennemsnitlig rating på 4,5 eller derover, vil blive vurderet af Mover, og Mover vil herefter træffe beslutning om, hvorvidt Mover ønsker at fortsætte samarbejdet med Partneren. Partneren vil blive ekskluderet fra Mover Platformen, såfremt Mover ønsker at ophæve samarbejdet jf. gældende Partnerbetingelser.

Pris og gebyrer

Prisen for transport og evt. ekstra gebyrer fremgår af www.mover.dk eller er reguleret i særskilt aftale.

Mover forbeholder sig ret til i perioder at indføre ændrede afregningsrater på baggrund af markedsføringstiltag, produktudvikling medvidere.

Såfremt betaling ikke sker i henhold til disse Forretningsbetingelser eller særskilt indgået aftale, forbeholder Mover sig ret til at overdrage sagen til inkasso i henhold til reglerne herom.

Såfremt Kunden ønsker at annullere en transport, skal Kunden gøre dette senest fem minutter fra bestillingstidspunktet. Såfremt transporten ikke er aflyst inden for denne periode, vil Kunden blive opkrævet et afbestillingsgebyr svarende til startgebyret på transporten.

Såfremt Kunden ikke annullerer transporten inden Movers Partner når frem til afhentningsstedet, vil Kunden blive opkrævet et afbestillingsgebyr svarende til minimumssatsen for transporten.

Såfremt der ikke er en bemyndiget person til stede i forbindelse med levering, er Kunden forpligtet til at betale de yderligere omkostninger, som dette medfører.

Betaling

Kunden skal betale i henhold til disse Forretningsbetingelser eller særskilt indgået aftale. Betalinger refunderes ikke.

Enhver klage over en gennemført transport eller dennes afregning skal indgives på mail til support@mover.dk inden for 24 timer efter transporten afsluttes.

Kunden accepterer at ville betale for den gennemførte transporttjeneste, inkl. eventuelle afbestillingsgebyrer, ekstravente-/læssetid, afholdte omkostninger til bro, færge med videre.

Ansvar, forsikring og erstatning

Varerne bliver forsikret fra det tidspunkt, hvor Partneren angiver at være i besiddelse af varerne, og til det tidspunkt, hvor levering har fundet sted, hvortil Movers ansvar og forsikringsdækning ophører.

Det gælder dog ikke enhver form for elektronik, kontanter, værdipapirer, dokumenter af enhver art, smykker, juveler og ure der er undtaget for forsikringsdækning og ansvar for Mover.

Forsikringsdækning forudsætter, at Kundens varer er forsvarligt indpakket eller emballeret til at kunne klare transportens almindelige forløb. Forsvarlig indpakning eller emballering er Kundens eget ansvar. Derudover forudsætter forsikringsdækning, at Kunden har angivet korrekt vægt på varen ved bestilling.

Movers ansvar er begrænset til forsikringsdækningen, og der kan ikke rejses krav mod Mover for tab eller forhold, der ikke er omfattet afforsikringen.

Forsikringsdækning afhænger af værdien af Kundens varer og er forsikret med maksimal dækning á 75.000 kr. pr. transport med en selvrisiko på1.000 kr., med mindre anden særskilt aftale er skriftligt indgået.

Forsikringen dækker maksimalt den enkelte genstand med dennes genanskaffelsespris dvs. værdien umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræffen med rimeligt fradrag for alder, brug, konjunkturer, nedsatanvendelighed eller andre omstændigheder. Dokumentation for varens værdi er påkrævet.

I forbindelse med skader på eller tyveri af Kundens varer, skal Kunden foretage en anmeldelse heraf til Mover straks og ikke senere end 6 timer efter varerne er meddelt leveret eller bortkommet ved tyveri. Skaden skal anmeldes skriftligt til Mover via support@mover.dk.

Selvrisikoen fratrækkes, jf. pkt. 9.5 ovenfor, i det beløb, der udbetales til Kunden i tilfælde af en dækningsberettiget skade påført under transporten.

Forsikringen dækker ikke tab, der overstiger den maksimale dækning, uanset at varen har en højere værdi. Enhver form for indirekte tab er helt undtaget for dækning jf. pkt. 9.11 og 9.12.

Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der opstår som følge af Kundens egen uagtsomhed. Ved uagtsomhed forstås eksempelvis manglende forsvarlig indpakning af varerne jf. pkt. 9.3.

Tab, der opstår som følge af Partnerens forsinkelse, dækkes ikke af forsikringen, og Mover hæfter ikke for tab, som Kunden lider som følge af en forsinkelse.

Kunden kan ikke kræve erstatning for indirekte skader, herunder følgeskader, der opstår som følge af Partnerens transportydelse.

Forsikringen dækker ikke ansvar på skader på varer, der er omfattet af pkt. 5 i disse Forretningsbetingelser.

Ved købs/salgsforsendelser udgør fakturabeløbet inkl.fragtomkostninger den maksimale erstatning.

Partner-engagement

Kunden må under ingen omstændigheder engagere de af Movers Partnere, der har udført transport for Kunden gennem Mover Platformen, på nogen måde uden om Mover og Mover Platformen, så længe der foreligger en aftale mellem Kunden og Mover og i en periode på tre (3) måneder efter Kundens seneste anvendelse af Movers services. Dette gælder også selv om Kunden eller Partneren opsiger samarbejdet eller bliver ekskluderet.

Såfremt Kunden engagerer eller forsøger at engagere Movers tilknyttede Partnere uden om Mover og disse Forretningsbetingelser eller særskilt Aftale, er Mover berettiget til godtgørelse pålydende 100.000 kr. per Partner, med mindre at almindelige erstatningsretlige principper kan føre til højere erstatning.

Misligholdelse

I tilfælde af, at Kunden ikke overholder de forpligtelser, som følger af disse Forretningsbetingelser eller særskilt aftale, er Mover berettiget til at ophæve aftalen.

Foreligger navnlig misligholdelse, der berettiger Mover til at ophæve aftalen, såfremt: 

 • Kundens ansatte udviser aggressiv, chikanerende ellernedværdigende opførsel.
 • Kunden overholder ikke gældende lovgivning, herunder navnlig straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.
 • Ved manglende betaling.
 • Overtrædelse af pkt. 10.1.

Mover er forpligtet til at orientere Kunden straks om misligholdelse.

Ansvarsfraskrivelser

Anvendelse af Mover Platformen sker på Kundens eget ansvar.

Oplysninger og anbefalinger, som Kunden modtager på Mover Platformen, er alene beregnet til generelle informationsformål og udgør ikke rådgivning.

Kunden skal holde Mover skadesløs for så vidt angår tab eller udgifter, der opstår i forbindelse med Kundens misligholdelse af disse Forretningsbetingelser eller særskilt Aftale eller overtrædelse af gældende lovgivning.

Mover er ikke ansvarlig for følgende:

 • Upræcist indhold eller fejl i Mover Platformen, eksempelvis tastefejl eller utilsigtede funktioner.
 • Person- eller tingsskade, der opstår på et tidspunkt, hvor varerne ikke anses for at være i Movers besiddelse.
 • Partnerens eller andre Kunders adfærd eller handlinger ud over, hvad der er dækket af forsikringen, jf. pkt. 9.

Ændring af Forretningsbetingelserne

Mover kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre disse Forretningsbetingelser samt nedlægge tjenesten ved at give meddelelse til Kundens via e-mail til Kundens tilknyttede e-mailadresse.

I tilfælde af ændringer i disse Forretningsbetingelser vil Kunden modtage besked herom og enhver anvendelse af Mover Platformen af Kunden vil herefter betragtes som en godkendelse af disse betingelser.

Interaktioner med tredjepart

Mover kan på Mover Platformen placere hyperlinks til andre websteder eller applikationer, der ejes af tredjeparter og dermed er uden for Movers kontrol.

Sådanne tjenester kan have egne vilkår, forretningsbetingelserog politikker for behandling af personoplysninger, som er Mover uvedkommende.

Lovvalg og værneting

Disse Forretningsbetingelser er undergivet dansk ret.

Enhver tvist der udspringer af disse Forretningsbetingelser, skal indbringes for Københavns Byret.

Sidst opdateret: 23. maj 2018

Privatlivspolitik for Erhvervskunder

Denne politik er udarbejdet for at oplyse om Mover Systems ApS's (herefter Mover) opbevaring og behandling af dine persondata som erhvervsbruger (herefter Kunden), og indgår på lige fod med Movers øvrige politikker som en integreret del af betingelser for Kunden(”Forretningsbetingelserne”).

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.

Privatlivspolitik

I Mover lægger vi stor vægt på, at du er tryg ved at være Kunde hos os.

Når du bruger vores hjemmeside eller applikation (herefter Mover Platformen) indsamler, bruger og behandler vi dine personoplysninger. Beskyttelsen og fortroligheden af disse personoplysninger er vigtig for os, hvorfor vi behandler dine oplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesloven.

Denne privatlivspolitik er udarbejdet for at oplyse om Movers opbevaring og behandling af dine persondata på Mover Platformen, og indgår på lige fod med Movers øvrige politikker som en integreret del af betingelserne for Kunder (”Forretningsbetingelserne”). Politikken regulerer behandlingen af personoplysninger udført af Mover i forbindelse med leveringen af ydelserne beskrevet i Forretningsbetingelserne.

I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilken kategori af person oplysninger disse aktiviteter omfatter samt formålet med og rets grundlaget for disse behandlings aktiviteter. Vi forklarer også, hvornår og hvorfor dine personoplysninger videregives til en tredjepart samt informerer om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Mover er dataansvarlig i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen i relation til registrering af data på Mover Platformen.

Mover Systems ApS
Artillerivej 86
DK-2300 København
CVR-nr.: 37375675

Eventuel henvendelse vedr. dine persondata skal ske skriftligt til gdpr@mover.dk.

Formål og oprindelse

I forbindelse med registreringen som Kunde modtager Mover oplysninger om navn, e-mail, kreditkort, og telefonnummer. Det kan også gælde afgivne oplysninger om kontaktpersoner hos Kunden samt virksomhedsoplysninger (adresse, CVR-nummer etc.).

Mover indsamler og behandler ovenstående oplysninger i følgende tilfælde:

 • Når du direkte afgiver oplysninger f.eks. vedhenvendelse eller oprettelse af konto,
 • Når du anvender Mover Platformen, og
 • Når du interagerer med andre platforme eller tjenester, f.eks. sociale medier, såfremt du anvender din Facebook-konto til at logge på Mover Platformen.

Mover indsamler og behandler oplysningerne om din placering, specifikke tjenestebehov, transaktionsoplysninger, anvendelse af Mover Platformen, oplysninger om mobilenhed samt data om kommunikation med Movers Partnere (som er godkendt af Mover og har accepteret Movers almindelige betingelser for partnere (”Partnerbetingelserne”)).

Ved bestilling af transport videregiver Mover oplysningerne om dit navn, telefonnummer, bestillingsdata såsom adresser, tur-instruktioner, estimeret pris og placering til Movers Partnere. Efter endt transport vil bestillingsdata være synlige for dig som Kunde samt den aktuelle Partner, der udførte transporten.

Formålet med indsamlingen af ovenstående oplysninger er at sikre, at Movers Partnere kan gennemføre transportydelsen på vegne af dig.

Mover anvender derudover dine oplysningerne i forbindelse med følgende:

 • Levering af produkter, tjenesteydelser og kundesupport gennem Mover Platformen
 • Kommunikation med Movers Partnere og/eller Mover
 • Fremsendelse af relevante beskeder og information tildig såsom nyheder, udviklingstiltag, nye samarbejdsmuligheder og kvalitetssikring
 • Personliggørelse samt generel forbedring og udvikling af Movers ydelser

Mover anvender et ratingsystem, hvor du bedømmes af Movers Partnere i henhold til Forretningsbetingelserne, og Mover videregiver din rating til sine partnere. Dette er for at sikre brug af Mover Platformen i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne.

Vi anvender dine personlige oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som Kunde samt for at overholde den gældende lovgivning og sikre overholdelse af Forretningsbetingelserne.

Bestillingsdata

Din brug af Mover Platformen vil generere data ved bestilling af transport, og du kan tilgå de lagrede bestillingsdata direkte via Mover Platformen. Oplysninger om dine bestillingsdata registreres for at kunne betjene dig som Kunde, for at kunne dokumentere transportens pris overfor dig og Partneren, samt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Du ejer alle rettigheder til dine bestillingsdata, der behandles på Mover Platformen. Mover må kun anvende sådanne bestillingsdata i det omfang, det er nødvendigt for at levere de ydelser, som er beskrevet i Forretningsbetingelserne eller særskilt indgået aftale.

Anonymiserede bestillingsdata anvendes til udvikling af statistik i forbindelse med ydelserne, der tilbydes via Mover Platformen, videreudvikling af Mover Platformen, planlægningsformål fx ruteoptimering og tilrettelæggelse af kapacitet, overvejelser om prissætning eller ethvert andetformål. Før bestillingsdata medtages i en anden database, skal Mover sikre, at de anonymiseres på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

Mover forpligter sig til at holde alle bestillingsdata fortrolige i forhold til tredjeparter med undtagelse af tredjeparter, der bidrager til at varetage dine leveringer som anført i Forretningsbetingelserne. Mover forpligter sig til at implementere hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at bestillingsdata beskyttes modhændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, hændeligt eller ulovligttab og enhver tredjeparts uautoriserede adgang.

Betalingsoplysninger

Betaling for gennemført transport foregår via dit tilknyttede kreditkort eller via tilsendt faktura. Mover anvender en betalingstjenesteudbyder til at forbinde dit tilknyttede kreditkort til Mover Platformen samt et eksternt revisionshus til behandling af fakturering.

Ved brug af Mover Platformen er du indforstået med, at Mover videregiver dine betalingsoplysninger til anvendte betalingstjenesteudbyder eller eksterne revisionshus for at opkræve betaling for dine bestilte kørsler via Mover Platformen. Dine betalingsoplysninger behandles af hensyn til opfyldelse af Forretningsbetingelserne som du ved brug af Mover Platformen er part i jf. Artikel 6b i Databeskyttelsesloven.

Persondata

Dine personoplysninger vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gældende lovgivning herom.

Mover vil opbevare dine persondata ved anvendelse af Mover Platformen, og vil kun være berettiget til at behandle dine persondata ud fra dine dokumenterede instruktioner samt i det omfang, det er nødvendigt for at levere ydelserne i henhold til Forretningsbetingelserne.

Adgangen til persondata begrænses mest muligt, således at kun de personer, der har brug for oplysningerne har adgang. Personer med autorisation til at behandle personoplysninger er underlagt en hensigtsmæssig lovpligtig fortrolighedsforpligtelse og Mover har desuden vedtaget en intern persondatapolitik, som alle medarbejdere skal overholde, såfremt vedkommende har adgang til persondata.

Mover er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger og gør brug af databehandlere i forskellige situationer som fx til betaling, administration, markedsføring, analyse og udvikling. Disse databehandlere er leverandører, rådgivere, marketingbureauer, pengeinstitutter, inkassobureauer mv. Når dine oplysninger deles med databehandlere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse heraf ved at lave databehandleraftaler med dem. Befinder vores databehandlere sig uden for EU/EØS laves aftaler, der overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid efter skriftlig anmodning til gdpr@mover.dk modtage meddelelse om, hvilke oplysninger Mover behandler om dig i henhold til gældende lovgivning herom.

Snarest muligt og som hovedregel inden 4 uger efter modtagelsen af din anmodning, vil oplysningerne blive udleveret. Når oplysningerne er udleveret kan du tidligst anmode om tilsvarende oplysninger igen med rimeligt mellemrum herefter. Ved at logge ind på Mover Platformen kan du dog hurtigt selv få et overblik over de fleste data, der er registreret om dig.

Hvis de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, kan du kræve disse data berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af personoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at vores behandling i langt de fleste tilfælde enten er et krav, der følger af lovgivningen, eller er nødvendig for, at du kan være Kunde hos Mover, og vi kan betjene dig.

Persondata skal i alle tilfælde slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare data i relation til de ovenfor angivneformål, medmindre loven forpligter Mover til at fortsætte med at opbevare oplysningerne for at opfylde lovpligtige forpligtelser såsom til enhver tidgældende skatte- eller bogføringsregler. Som udgangspunkt slettes dine data 5 år efter ophør af anvendelse af Mover Platformen af hensyn til bogføringslovensregler.

Orienterende henvendelser

Som Kunde giver du tilladelse til, at Mover kan henvende sig med orienterende mails, SMS eller opkald indeholdende nyheder, udviklingstiltag, nye samarbejdsmuligheder, kvalitetssikring mv. Samtykket kan til enhver tidbegrænses eller tilbagekaldes ved henvendelse til Mover via e-mail til gdpr@mover.dk.

Ændringer af privatlivspolitik

Fra tid til anden foretager vi opdateringer af eller tilføjelser til denne privatlivspolitik om beskyttelse af personoplysninger, så den afspejler en ny eller ændret praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Du kan altid øverst i denne privatlivspolitik se, hvornår politikken sidst er opdateret eller ændret. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil dette blive oplyst ved en synlig meddelelse på www.mover.dk eller via e-mail til din tilknyttede e-mail adresse.

Hvis du ikke kan acceptere de ændrede vilkår, skal du ophøre med at bruge Mover Platformen og slette din konto.

Klage

Mover vil kun være ansvarlig for skader forårsaget af behandling af persondata, hvis Mover ikke har overholdt forpligtelser i den generelle forordning om databeskyttelse eller hvis Mover har handlet uden for eller i strid med dine retmæssige instruktioner.

Klager vedrørende Movers behandling af dine persondata skal indgives skriftligt til gdpr@mover.dk.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter sendes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Lovvalg og værneting

Denne privatlivspolitik er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af denne privatlivspolitik, skal indbringes for Københavns Byret.

Sidst opdateret: 09. maj 2019

Forsikring for Erhvervskunder

Disse forsikringsbetingelser for Erhvervskunder (herefter Forsikringsbetingelser) fastlægger de betingelser og vilkår, som er gældende ved forsikring af erhvervskunder (herefter Kunder) anvendelse af Mover Systems ApS (herefter Mover). Undtagelser fra disse Forsikringsbetingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse Forsikringsbetingelser.

Disse Forsikringsbetingelser er gældende fra maj 2018.

Ansvar, forsikring og erstatning

Som Kunde på Mover Platformen bliver varerne forsikret fra det tidspunkt, hvor Partneren angiver at være i besiddelse af varerne, og til det tidspunkt, hvor levering har fundet sted, se pkt. 4 i Movers Forretningsbetingelser for Erhvervskunder. 

Det gælder dog ikke enhver form for elektronik, kontanter, værdipapirer, dokumenter af enhver art, smykker, juveler og ure der er undtaget for forsikringsdækning og dermed ansvar for Mover.

Forsikringsdækning forudsætter, at Kundens varer er forsvarligt indpakket eller emballeret til at kunne klare transportens almindelige forløb.Forsvarlig indpakning eller emballering er Kundens eget ansvar. Derudover forudsætter forsikringsdækning, at Kunden har angivet korrekt vægt på varen ved bestilling.

Movers ansvar er begrænset til forsikringsdækningen, og der kan ikke rejses krav mod Mover for tab eller forhold, der ikke er omfattet af forsikringen, jf. nedenfor.

Forsikringsdækningen afhænger af værdien af Kundens varer og er forsikret med maksimal dækning á 75.000 kr. pr. transport med en selvrisiko på1.000 kr., med mindre anden særskilt aftale er skriftligt indgået.

Forsikringen dækker maksimalt den enkelte genstand med dennes genanskaffelsespris dvs. værdien umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræffen med rimeligt fradrag for alder, brug, konjunkturer, nedsatanvendelighed eller andre omstændigheder. Dokumentation for varens værdi er påkrævet.

I forbindelse med skader på eller tyveri af Kundens varer, skal Kunden foretage en anmeldelse heraf til Mover straks og ikke senere end 6 timer efter varerne er meddelt leveret eller bortkommet ved tyveri. Skaden skal anmeldes skriftligt via mail til Mover på support@mover.dk

Selvrisikoen fratrækkes, jf. pkt. 1.5, i det beløb, der udbetales til Kunden i tilfælde af en dækningsberettiget skade påført under transporten.

Forsikringen dækker ikke tab, der overstiger den maksimale dækning, som angivet ovenfor, uanset at varen har en højere værdi. Enhver form for indirekte tab er helt undtaget for dækning jf. pkt. 1.11 og 1.12.

Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der opstår som følge af Kundens egen uagtsomhed. Ved uagtsomhed forstås eksempelvis manglende forsvarlig indpakning af varerne jf. pkt. 1.3.

Tab, der opstår som følge af Partnerens forsinkelse, dækkes ikke af forsikringen, og Mover hæfter ikke for tab, som Kunden lider som følge af en forsinkelse.

Kunden kan ikke kræve erstatning for indirekte skader, herunder følgeskader, der opstår som følge af Partnerens transportydelse.

Forsikringen dækker ikke ansvar på skader på varer, der er omfattet af pkt. 2 nedenfor.

Ved købs/salgsforsendelser udgør fakturabeløbet inkl. fragtomkostninger den maksimale erstatning.

Varer, der ikke må transporteres

Kunden må ikke anvende Movers transporttjeneste til transport af følgende:

 • Levende dyr
 • Ulovlige eller farlige varer, som eksempelvis sprængstoffer, farlige kemikalier, fyrværkeri, narkotika, våben, ammunition
 • Gas og/eller luft under tryk, butan, metan, propan og andre flydende gasser, eller petrokemikalier og
 • Varer, der skal anvendes til eller er opnået i forbindelse med ulovlige handlinger.

Såfremt en Kunde alligevel anvender Mover til transport af ovenstående, er disse ikke omfattet af Movers forsikring i overensstemmelse med pkt. 1, og Kunden vil øjeblikkeligt blive ekskluderet fra Mover Platformen, ligesom Kundens personlige profil kan blive slettet.

Sidst opdateret: 23. maj 2018

Persondatapolitik for Partnere

Persondatapolitik

I Mover lægger vi stor vægt på, at du er tryg ved at være Partner hos os.

Når du bruger vores hjemmeside eller applikation (herefter Mover Platformen) indsamler, bruger og behandler vi dine personoplysninger. Beskyttelsen og fortroligheden af disse personoplysninger er vigtig for os, hvorfor vi behandler dine oplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesloven.

Denne persondatapolitik er udarbejdet for at oplyse om Movers opbevaring og behandling af dine persondata på Mover Platformen, og indgår på lige fod med Movers øvrige politikker som en integreret del af betingelserne for Partnere (”Partnerbetingelserne”). Politikken regulerer behandlingen af personoplysninger udført af Mover i forbindelse med leveringen af ydelserne beskrevet i Forretningsbetingelserne.

I denne persondatapolitik forklarer vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilken kategori af personoplysninger disse aktiviteter omfatter samt formålet med og retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter. Vi forklarer også, hvornår og hvorfor dine personoplysninger videregives til en tredjepart samt informerer om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Mover er dataansvarlig i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen i relation til registrering af data på Mover Platformen.

Mover Systems ApS
Artillerivej 86
DK-2300 København
CVR-nr.: 37375675

Eventuel henvendelse vedr. dine persondata skal ske skriftligt til gdpr@mover.dk.

Formål og oprindelse

Der indsamles og behandles persondata omkring dig som Partner. Formålet med indsamlingen og behandlingen af nedenstående oplysninger og dokumentation er at sikre, at Movers kunder får gennemført transportydelsen på forsvarlig vis og at sikre, at Movers kunder er trygge ved at anvende Movers tjeneste. Indsamling og behandling er således nødvendig for Movers leveringer i henhold til Forretningsbetingelserne samt generelle forretningsdrift og -udvikling.

Kategorier af data

Ved registrering som Partner hos Mover giver du Mover oplysninger om:

 • Navn, adresse, CPR.-nr.,
 • Bankkontooplysninger og
 • Mobiltelefonnummer, e-mail samt

Kopi af følgende dokumenter: 

 • Registreringsattest for hvert af de tilknyttede køretøjer
 • Dansk kørekort,
 • Gyldigt dansk pas eller opholds-/arbejdstilladelse
 • Straffeattest, og
 • Evt. CVR-nummer og fødevaregodkendelse

Indsamler og behandler oplysningerne i følgende tilfælde:

 • Når du direkte afgiver oplysninger f.eks. ved henvendelse eller oprettelse af konto,
 • Når du anvender Mover Platformen, og
 • Når du interagerer med andre kilder, herunder sociale medier, såfremt f.eks. en FaceBook-konto anvendes til at logge på Mover Platformen.

Som Partner giver du samtykke til, at Mover kan videregive oplysninger om dit navn, telefonnummer, portrætbillede, placering, køretøj, rating, anmærkninger, feedback fra kunder og evt. fødevaregodkendelse til Movers kunde ved accept af kundens turanmodning.

Du giver samtykke til, at Mover må indsamle og behandle oplysninger ifm. din aktivitet på Mover Platformen, herunder dato for oprettelse, transaktionsoplysninger som antal kørte ture, optjent honorar, rating, log over opførsel, anmærkninger, feedback fra kunder, udstedte gebyrer/bod, udstedte advarsler, antal skader, antal forsikringssager, oplysninger om mobilenhed samt data om kommunikation med Movers kunde.

Du giver samtykke til, at Mover må anvende dine oplysninger i forbindelse med følgende:

 • Levering af produkter, tjenesteydelser og kundesupport gennem Mover Platformen
 • Kommunikation med Movers kunde eller Mover
 • Fremsendelse af relevante beskeder og information til dig såsom nyheder, udviklingstiltag, nye samarbejdsmuligheder og kvalitetssikring
 • Personliggørelse samt generel forbedring og udvikling af Movers ydelser

Du giver samtykke til, at Mover anvender et ratingsystem, hvor du bedømmes af Movers kunde i overensstemmelse med betingelser for Partnere (”Partnerbetingelserne”) og at disse ratings videregives til Movers kunde ved accept af kundens turanmodning.

Registrering af data

Behandlingen af dit CPR-nummer er til interne administrative formål, og vil udelukkende anvendes til kontrol af din identitet for at sikre overholdelse af betingelser for Partnere (”Partnerbetingelserne”) samt gældende lovgivning.

Det er en betingelse for godkendelse, at du har gyldigt dansk pas eller arbejds- og opholdstilladelse. For at sikre dette skal du uploade en kopi af dit danske pas i forbindelse med oprettelsen af din profil. Hvis du på grund af dit statsborgerskab skal have arbejds- og opholdstilladelse for at arbejde lovligt i Danmark, skal en kopi af din gyldige arbejds- og opholdstilladelse uploades i stedet.

Behandling af dine persondata relateret til pas og eventuelt arbejds- og opholdstilladelse sker med databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) c som hjemmel, da Mover har pligt til at sikre overholdelse af udlændingelovens § 59, stk. 5. På opfordring fra myndigheder eller kontrollerende instanser fx Skat, er Mover forpligtet til at udlevere dit CPR-nummer samt registrerede data.

Opbevaring af data

Dine personoplysninger vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gældende lovgivning herom.

Mover vil opbevare dine persondata ved anvendelse af Mover Platformen, og vil kun være berettiget til at behandle dine persondata ud fra dine dokumenterede instruktioner samt i det omfang, det er nødvendigt for at levere ydelserne i henhold til Forretningsbetingelserne.

Adgang til data

Adgangen til dine persondata begrænses mest muligt, således at kun de personer, der har brug for oplysningerne har adgang. Personer med autorisation til at behandle personoplysninger er underlagt en hensigtsmæssig lovpligtig fortrolighedsforpligtelse, og Mover har desuden vedtaget en intern persondatapolitik, som alle medarbejdere skal overholde, såfremt vedkommende har adgang til persondata.

Mover er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger og gør brug af databehandlere i forskellige situationer som fx til udbetaling af honorar, administration, markedsføring, analyse og udvikling. Disse databehandlere er leverandører, rådgivere, marketingbureauer, pengeinstitutter mv. Når dine oplysninger deles med databehandlere, sikrer vide nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og overholdelse heraf ved at lave databehandleraftaler med dem. Befinder vores databehandlere sig uden for EU/EØS, laves aftaler der overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid efter skriftlig anmodning til gdpr@mover.dk modtage meddelelse om, hvilke oplysninger Mover behandler om dig i henhold til gældende lovgivning herom.

Snarest muligt og som hovedregel inden 4 uger efter modtagelsen af din anmodning, vil oplysningerne blive udleveret. Når oplysningerne er udleveret kan du tidligst anmode om tilsvarende oplysninger igen med rimeligt mellemrum herefter. Ved at logge ind på Mover Platformen kan du dog hurtigt selv få et overblik over de fleste data, der er registreret om dig.

Hvis de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, kan du kræve disse data berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af personoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at vores behandling i langt de fleste tilfælde enten er et krav, der følger af lovgivningen, eller er nødvendig for, at du kan være Partner hos Mover.

Persondata skal i alle tilfælde slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare data i relation til de ovenfor angivne formål, medmindre loven forpligter Mover til at fortsætte med at opbevare oplysningerne for at opfylde lovpligtige forpligtelser såsom til enhver tidgældende skatte- eller bogføringsregler. Som udgangspunkt slettes dine data 5 år efter ophør af anvendelse af Mover Platformen af hensyn til bogføringslovensregler.

Orienterende henvendelser

Som Partner giver du tilladelse til, at Mover kan henvende sig med orienterende mails, SMS eller opkald indeholdende nyheder, udviklingstiltag, nye samarbejdsmuligheder, kvalitetssikring mv.

Samtykket kan til enhver tid begrænses eller tilbagekaldes ved henvendelse til Mover via e-mail til gdpr@mover.dk.

Ændringer af persondatapolitik

Fra tid til anden foretager vi opdateringer af eller tilføjelser til denne persondatas politik om beskyttelse af personoplysninger, så den afspejler en ny eller ændret praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Du kan altid øverst i denne persondatapolitik se, hvornår politikken sidst er opdateret eller ændret. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil dette blive oplyst ved en synlig meddelelse på www.mover.dk eller via e-mail til din tilknyttede e-mail adresse.

Mover kan til enhver tid ændre i afsnittet om fortrolighed, men du modtager underretning herom, såfremt der er tale om væsentlige ændringer.

Hvis du ikke kan acceptere de ændrede vilkår, skal du ophøre med at bruge Mover Platformen og slette din konto.

Klage

Mover vil kun være ansvarlig for skader forårsaget af behandling af persondata, hvis Mover ikke har overholdt forpligtelser i den generelle forordning om databeskyttelse eller hvis Mover har handlet uden for eller i strid med dine retmæssige instruktioner.

Klager vedrørende Movers behandling af dine persondata skal indgives skriftligt til gdpr@mover.dk.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter sendes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Samtykkeerklæring– indhentning af straffeattest

Ved afkrydsning i tjekboksen under oprettelse af profil hos Mover giver du samtykke til, at Mover kan indhente og behandle din straffeattest. Formålet er at vurdere, om straffeattesten er forenelig med kravene i Movers Partnerbetingelser vedr. ren straffeattest.

 • Mover anmoder om din straffeattest via e-Boks
 • Du skal godkende anmodningen med NemID
 • Din straffeattest slettes efter besigtigelse

Straffeattester må ikke sendes på mail og vil blive slettet øjeblikkeligt. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved fremsendelse af e-mail til gdpr@mover.dk.

Samtykkeerklæring – visning af portrætfoto

Ved afkrydsning i tjekboksen under oprettelse af profil hos Mover giver du samtykke til, at Mover må anvende og vise dit portrætfoto til kunder på Mover Platformen i tilknytning til kontaktoplysninger ved accepterede ture. Formålet er, at Movers kunder kan sætte ansigt på Partnere, som skal varetage deres transportopgaver.

 • Dit portrætfoto bliver vist til kunder ved accept af tur
 • Dit portrætfoto bliver gemt på din profil på Mover Platformen til validering af identitet

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved fremsendelse af e-mail til gdpr@mover.dk.

Sidst opdateret: 22. maj 2018

Cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Ved at fortsætte på sitet accepterer du brugen af cookies.

Hvad er det?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi visse oplysninger automatisk ved hjælp af cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Når du besøger en hjemmeside første gang, sendes en cookie-fil til din enhed, som identificerer din browser. 

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Ved at bruge cookies hjælper du Mover med at forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside, hvorfor cookies er vigtige for at forbedre din brugeroplevelse. Cookien indsamler oplysninger om, hvordan besøgende anvender vores hjemmeside, og giver os derfor nyttige oplysninger om, hvordan vi kan levere en bedre kundeoplevelse og forbedre vores tjenester.

Vi bruger også cookies til godkendelsesformål, så du ikke behøver at angive dine legitimationsoplysninger, hver gang du besøger vores hjemmeside. Derudover bruger vi cookies til markedsføringsformål. Disse cookies er placeret på vores hjemmeside af Movers markedsføringspartnere, der fungerer som bindeled mellem os og annoncørerne. Vi bruger disse cookies til at vise mere relevante oplysninger og personlige tilbud gennem reklamer, måle effektiviteten af vores reklamekampagner og begrænse, hvor ofte hver annonce vises.

Bemærk, at du kan administrere, hvordan din browser håndterer cookies og relaterede teknologier ved at justere din enheds indstillinger for beskyttelse af personoplysninger og sikkerhed. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for a tfå en vejledning i, hvordan dette indstilles:

http://minecookies.org/cookiehandtering.

Vejledningen er opstillet for de fleste browsere samt smartphones.